VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website () is:

EcoThermia
Wiekenstraat 41
2160 Wommelgem
Ondernemingsnummer: 0875.304.739

Voor vragen omtrent de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de verantwoordelijk via onderstaande wegen:

Per email: onthaal@ecothermia.be
Per telefoon: +32(0)3 230 05 88
Per brief: EcoThermia, Wiekenstraat 41, 2160 Wommelgem

Het gebruik van de website van www.ecothermia.be (de “www.ecothermia.be“) is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan BVBA Eco Thermia, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Wiekenstraat 4 en met ondernemingsnummer 0875.304.739 (hierna: “Wij” of de “Onderneming“).

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging. 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

Doelomschrijving

Door de verantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om:

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen EcoThermia en de betrokkene en tenzij de betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Alle door EcoThermia verzamelde persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

EcoThermia kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in haar huidige privacy beleid. In dat geval, zal EcoThermia hiervan een melding maken op de website www.ecothermia.be.be alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacy beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Beveiligingsmaatregelen

Als de verantwoordelijke uw gegevens overdraagt of ontvangt via deze website, wordt altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector gebruikt.

Als de verantwoordelijke bepaalde kritieke informatie ontvangt of overdraagt, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. EcoThermia is in het bezit van een SSL-certificaat en maakt gebruik van een beveiligde (HTTPS) verbinding.

Inzagerecht

Op verzoek verleent EcoThermia aan de betrokkene(n) toegang tot alle persoonsgegevens die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de betrokkene(n) de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Ook als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op bovenstaande gegevens.

 

COOKIES

Wat doen cookies voor u?

Onze website maakt, net als de meeste websites, gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen als u een website bezoekt (de duur van opslaan varieert per cookie).

Onze cookies helpen ons om:

Wij gebruiken geen cookies voor:

Cookies verwijderen / uitschakelen

Wilt u de cookies verwijderen of onze cookies niet gebruiken, dan kunt u hier lezen hoe dat moet. Het is dan waarschijnlijk dat u onze website niet meer (volledig) kunt gebruiken. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Instructies m.b.t. het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kunt u als bezoeker van de website(s) hierna toch nog onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren als u cookies weigert.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren www.ecothermia.be , via de volgende link www.ecothermia.be.

 

BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.